ZZOK
BIP

.

Umowa z AK NOVA Sp. z o.o.

W dniu 18 maja 2018 r. w biurze ZZOK została podpisana umowa pomiędzy Zarządem ZZOK reprezentowanym przez prezesa Jerzego Kułaka, a Zarządem przedsiębiorstwa AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez prezesa zarządu tej spółki Pana Andrzeja Bednarka, a której przedmiotem jest realizacja budowy hali sortowni przeznaczonej do sortowania odpadów selektywnie zabranych, z zapleczem socjalno-administracyjnym i magazynowym oraz systemem zagospodarowania wód opadowych.

    Wykonawca AK NOVA Sp. z o.o. został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość kontraktu to kwota 10 940 850,00 zł brutto. Termin realizacji-13 miesięcy od dnia podpisania umowy.
    Kontrakt ten w połączeniu z podpisanym w dniu 1 marca 2018 r. kontraktem na budowę linii technologicznej do sortowania odpadów selektywnie zebranych pomiędzy ZZOK, a przedsiębiorstwem Sutco Polska Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Andrzeja Jurkiewicza (wartość kontraktu 14 659 140,00 zł.), zapewnia w przyszłości sprawne i wydajne przetwarzanie całego strumienia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z naszego (Północno-Zachodniego) regionu gospodarki odpadami, dając szanse na osiągnięcie zakładanych poziomów recyklingu i ponownego użycia.
    Dodać należy, że poziom dofinansowania realizowanych przedsięwzięć ze środków UE to 68% wartości wydatków kwalifikowanych.