Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Edukacja ekologiczna

Problem dużej masy wytwarzanych odpadów komunalnych jest charakterystyczny dla wielu aglomeracji krajów Unii Europejskiej. Jego rozwiązaniu sprzyja dynamiczny rozwój technologiczny odnoszący się do sposobów unieszkodliwiania, a także powtórnego wykorzystania odpadów. Aby działania te były w pełni skuteczne – i zarazem zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju – musi im towarzyszyć wzrost świadomości ekologicznej, prowadzącej do zaangażowania mieszkańców w segregację i prawidłową gospodarkę odpadami.

Edukacja ekologiczna

Właściwa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa i od preferowanych stylów życia, które dzięki edukacji podlegają ciągłym zmianom. Podstawą tej działalności powinno być wychowanie ogółu społeczeństwa, które należy rozpoczynać od najmłodszej generacji.

Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” dzieciom od najmłodszych lat. Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją muszą ją poznawać.

Edukacja ekologiczna to formowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.

Cele edukacji ekologicznej skupiają się na:

Poznawaniu motywów i sposobów ochrony środowiska,

Kształceniu umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,

Przewidywaniu i ocenie pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,

Kształtowaniu emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka,

Formowaniu i wzmacnianiu pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych.

Zadaniem kampanii edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów jest aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych. Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach domowych surowców wtórnych. Ta wstępna selekcja u „źródła” ma być według wytycznych wielu jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych efektem działań edukacyjnych, które goszczą w kalendarzach imprez na terenie całego kraju.
Kampanie tematyczne służą przekazywaniu wiedzy o problemach środowiskowych lub zachęcają do świadomych, proekologicznych zachowań, np. rozpowszechniają akcje selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych.

Edukcja ekologicznaFot. Makieta Barbakanu zbudowana z puszek aluminiowych (fot. P. Mazur, własność UM Kraków)