Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Edukacja ekologiczna

Problem dużej masy wytwarzanych odpadów komunalnych jest charakterystyczny dla wielu aglomeracji krajów Unii Europejskiej. Jego rozwiązaniu sprzyja dynamiczny rozwój technologiczny odnoszący się do sposobów unieszkodliwiania, a także powtórnego wykorzystania odpadów. Aby działania te były w pełni skuteczne – i zarazem zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju – musi im towarzyszyć wzrost świadomości ekologicznej, prowadzącej do zaangażowania mieszkańców w segregację i prawidłową gospodarkę odpadami.

Edukacja ekologiczna

Właściwa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa i od preferowanych stylów życia, które dzięki edukacji podlegają ciągłym zmianom. Podstawą tej działalności powinno być wychowanie ogółu społeczeństwa, które należy rozpoczynać od najmłodszej generacji.

Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” dzieciom od najmłodszych lat. Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją muszą ją poznawać.

Edukacja ekologiczna to formowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.

Cele edukacji ekologicznej skupiają się na:

Poznawaniu motywów i sposobów ochrony środowiska,

Kształceniu umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,

Przewidywaniu i ocenie pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,

Kształtowaniu emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka,

Formowaniu i wzmacnianiu pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych.

Zadaniem kampanii edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów jest aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych. Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach domowych surowców wtórnych. Ta wstępna selekcja u „źródła” ma być według wytycznych wielu jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych efektem działań edukacyjnych, które goszczą w kalendarzach imprez na terenie całego kraju.
Kampanie tematyczne służą przekazywaniu wiedzy o problemach środowiskowych lub zachęcają do świadomych, proekologicznych zachowań, np. rozpowszechniają akcje selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych.

Edukcja ekologicznaFot. Makieta Barbakanu zbudowana z puszek aluminiowych (fot. P. Mazur, własność UM Kraków)